لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی

‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
1 بررسي تأثير شيوه هاي آموزش ارزش هاي ديني مبتني بر ديدگاه تربيت منش و شخصيت بر دروني سازي ارزش پاکدامني از طريق برنامه درسي در دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع دبيرستان ناحيه چهار شهرستان قم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
مهدي رضايي   22/12/1387 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
استاد سيد احمد رهنمايي استاد داور
استاد حسن ملكي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
2 تحليلي بر «آوپ» و نهادهاي علمي آموزشي هرات از آغاز دوره اسلامي تا حمله مغول (32-618) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
محمد احساني   24/04/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد نورالله كسائي استاد راهنما
استاد محمدالله اكبري استاد مشاور
استاد خسرو باقري استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
3 بررسي تحليلي تعليم و تربيت دوره صفويه ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
غلامرضا تاج بخش   24/04/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد نورالله كسائي استاد داور
استاد غلامعلي سرمد استاد راهنما
استاد حسين توفيقي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
4 بررسي ميزان انطباق محتوا با اهداف کتابهاي تعليمات ديني دوره راهنمائي تحصيلي در سال تحصيلي75-76 ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيدجواد حسني   22/09/1376 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد عليرضا اعرافي استاد مشاور
استاد سيد محمد غروي استاد داور
استاد بهرام محسن پور استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
5 تربيت الگويي زنان در قرآن کريم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
هادي حسين خاني 19 10/04/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد ولي الله نقي پورفر استاد داور
استاد خسرو باقري استاد راهنما
استاد احمد بهشتي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
6 بررسي شيوه هاي دعوت انبياي الوالعزم در قرآن ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي حسين زاده 19 26/01/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد حسين توفيقي استاد داور
استاد خسرو باقري استاد راهنما
استاد احمد بهشتي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
7 بررسي تشويق از ديدگاه اسلام و فرايند تقويت از ديدگاه نورفتارگرايي راديکال ( اسکينري) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
غلامرضا دولتي 19 21/03/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محمد مهدي نادري استاد راهنما
استاد احمد بهشتي استاد داور
استاد بهرام محسن پور استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
8 مقايسه مراحل تربيت در منابع اسلامي و پراگماتيسم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
اصغر رحمتي فر 18.5 20/03/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد احمد بهشتي استاد مشاور
استاد غلامعلي سرمد استاد راهنما
استاد خسرو باقري استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
9 انگيزش در اخلاق از ديدگاه قرآن کريم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
هادي رزاقي 19 17/04/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد خسرو باقري استاد راهنما
استاد عليرضا اعرافي استاد مشاور
استاد سيد محمد غروي استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
10 بررسي نقش عوامل مؤثر در جذب نسل جوان به مسجد از ديدگاه جوانان استان کرمان ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
عبدالرضا ضرابي   07/11/1376 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد غلامعلي سرمد استاد داور
استاد سيد کاظم اكرمي استاد راهنما
استاد بهرام محسن پور استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
11 روشهاي تربيتي انذار و تبشير در قرآن ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
اسداله طوسي 18.5 17/04/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد خسرو باقري استاد راهنما
استاد عليرضا اعرافي استاد مشاور
استاد محمد باقر سعيدي روشن استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
12 نگرش تحليلي بر نهادهاي علمي و آموزشي هرات از آغاز عصر مغول و ايلخانان تا عصر قاجار ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
محمدظاهر فهيمي 18.5 24/04/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد خسرو باقري استاد داور
استاد نورالله كسائي استاد راهنما
استاد محمدالله اكبري استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
13 مقايسه تفاوت هاي جسمي و روان شناختي دختران و پسران در اسلام و روان شناسي ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
غلامرضا متقي فر 18.5 06/03/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد سيد محمد غروي استاد داور
استاد احمد بهشتي استاد مشاور
استاد غلامعلي سرمد استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
14 بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام موسي کاظم (ع) در روايت هشام بن حکم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
حسين مهدي زاده 19.5 30/07/1377 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد غلامرضا فياضي استاد مشاور
استاد سيد محمد غروي استاد داور
استاد خسرو باقري استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
15 نگرشي بر تعامل فقه و تربيت با تأکيد بر نقش فقه در تربيت ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي همت بناري 18.75 22/03/1380 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد عليرضا اعرافي استاد راهنما
استاد عباسعلي شاملي استاد مشاور
استاد محمد جواد زارعان استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
16 بررسي عوامل و انگيزه هاي گرايش به تحصيلات دانشگاهي در بين طلاب حوزه علميه قم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
حسين كارآمد 19.5 10/03/1380 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محمود تقي زاده استاد داور
استاد عزت الله نادري استاد راهنما
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
17 بررسي تطبيقي رابطه تربيت ديني و تربيت اخلاقي با نگرش اسلامي( با تأكيد بر نقش اسلام در تبيين مباني ، اصول و روشهاي تربيت اخلاقي) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
اصغر اخوي   23/08/1381 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد سيد احمد رهنمايي استاد مشاور
استاد عباسعلي شاملي استاد داور
استاد محمد جواد زارعان استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
18 اصول و روشهاي آموزش مفاهيم ديني به کودکان دبستاني ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي مقدسي پور 18.5 30/03/1381 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محسن ايماني استاد داور
استاد علي محمد كاردان استاد راهنما
استاد سيد احمد رهنمايي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
19 تربيت جنسي در اسلام ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
حافظ ثابت 18.5 11/04/1381 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد سيد احمد رهنمايي استاد راهنما
استاد حسيني استاد داور
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
20 نقش رفتارهاي عاطفي در تربيت اسلامي کودکان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
محمد حسن مطيعي 18.5 29/01/1381 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محمد جواد زارعان استاد داور
استاد عزت الله نادري استاد راهنما
استاد مريم سيف نراقي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
21 مطالعه سطح نگرش و انگيزش دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به درس معارف اسلامي 2-1 در سال تحصيلي 80-79 ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيد محمد رضا موسوي نسب 19.5 26/06/1380 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محمد مهدي نادري استاد مشاور
استاد محمود تقي زاده استاد داور
استاد عباسعلي شاملي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
22 چشم اندازي بر جايگاه و نقش تغافل در فرآيند تربيت با نگرشي اسلامي ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي بهرام طجري 19 06/04/1381 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد عباسعلي شاملي استاد راهنما
استاد محمد بهشتي استاد مشاور
استاد سيد احمد رهنمايي استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
23 بررسي رابطه ادراک خود، داوري اخلاقي و رفتار اخلاقي در نوجوانان عادي (14 تا 16 سال) و نوجوانان داراي مشکل رفتاري (14و 15 سال) شهر قم ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
صادق كريم زاده 19.6 27/12/1382 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد باقر حجازي استاد مشاور
استاد نيکچهره محسني استاد راهنما
استاد پروين كديور استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
24 برنامه درسي تربيت ديني دوره کودکي سوم مبتني بر تحوّل دين داري ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيد ياسر حسيني   27/02/1390 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد حسن ملكي استاد مشاور
استاد عليرضا اعرافي استاد مشاور
استاد محمود نوذري استاد راهنما
استاد سيد احمد رهنمايي استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
25 تبيين برنامه درسي تربيت عبادي کودکان بر مبناي سنت اهل البيت عليهم السلام ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
مهدي شكراللهي     علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد حسن ملكي استاد راهنما
استاد عباسعلي شاملي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
26 اصول و شيوه‌هاي تربيت اخلاقي از نگاه علامه مصباح يزدي و دلالتهاي آن در برنامه درسي آموزش و پرورش(مقطع دبستان) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
حميدرضا كاظمي 19 13/09/1389 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد سيد احمد رهنمايي استاد داور
استاد عباسعلي شاملي استاد راهنما
استاد حسن ملكي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
27 ويژگي‌هاي يک برنامه درسي مهدي باورانه در دوره آموزش عمومي کشور با تأکيد بر مقطع راهنمايي ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
حسين كريمي 19 16/11/1389 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد حسن ملكي استاد مشاور
استاد محمد داودي استاد داور
استاد عباسعلي شاملي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
28 تأثير روش شناسي عرفان نظري در اهداف برنامه درسي ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
مرتضي لطفي   30/10/1389 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد ابوالفضل ساجدي استاد راهنما
استاد حسن ملكي استاد مشاور
استاد محمد بهشتي استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
29 اصول حاکم بر توسعه رشته‌هاي علوم انساني در نهادهاي حوزوي بنياد با نگرش به مباني ديني ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي ارجمند عين الدين   17/12/1389 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد ابوالفضل ساجدي استاد مشاور
استاد محمود نوذري استاد داور
استاد سيد احمد رهنمايي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
30 اصول و روش هاي تربيت عبادي در برنامه درسي دوره ابتدائي بر مبناي قرآن و سنت اهل بيت (ع) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
مهدي شكراللهي 19 08/07/1389 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد محسن ايماني استاد داور
استاد حسن ملكي استاد راهنما
استاد عباسعلي شاملي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
31 الگوي عمومي تربيت ديني در اسلام دكترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيد محمد صادق موسوي نسب   04/04/1390 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد صادق زاده استاد داور
استاد محمود رجبي استاد مشاور
استاد محمد بهشتي استاد داور
استاد ابوالفضل ساجدي استاد داور
استاد عليرضا اعرافي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
32 تحوّل فهم دعا در کودکان و نوجوانان (16-6) قم دكترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيد محمد رضا موسوي نسب 18 29/03/1390 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد علي فتحي آشتياني استاد داور
استاد بهروز مهرام استاد داور
استاد مظاهري استاد داور
استاد علي عسگري استاد راهنما
استاد عباسعلي شاملي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
33 ارزشيابي برنامه درسي پنهان نظام آموزشي جامعه المصطفي العالميه دكترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي همت بناري 18 19/03/1390 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد علي عسگري استاد داور
استاد محمد داودي استاد داور
استاد حسن ملكي استاد داور
استاد بهروز مهرام استاد مشاور
استاد علي هومن استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
34 بررسي تحوّل ايمان به خدا در دوران کودکي، نوجواني و آغاز جواني: رويکردي روانشناختي ديني دكترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
محمود نوذري 18 26/11/1389 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد عليرضا اعرافي استاد راهنما
استاد فتعحلي خاني استاد داور
استاد محمد داودي استاد داور
استاد عباسعلي شاملي استاد داور
استاد مسعود آذربايجاني استاد مشاور
استاد محمد جواد زارعان استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
35 روي آورد اسلامي به آموزه هاي اصلي نظريه هاي تحول اخلاقي دكترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
صادق كريم زاده     علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد پروين كديور استاد راهنما
استاد سيد محمد غروي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
36 معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه اسلام و تهيه مقياس آن دكترى
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
هادي حسين خاني 18 19/03/1390 علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد احمد حاجي ده آبادي استاد داور
استاد مسعود آذربايجاني استاد مشاور
استاد سيد احمد رهنمايي استاد داور
استاد بهروز مهرام استاد مشاور
استاد مسعود جان‌بزرگي استاد راهنما
استاد محمد ناصر سقاي بي ريا استاد داور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
37 بررسي تطبيقي «مقايسه» فطرت از ديدگاه شهيد مطهري و استعداد از ديدگاه اسکفلر و پيامدهاي تربيتي آن ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيد محمد صادق موسوي نسب 19 10/04/1377 علوم تربيتي
با عرض پوزش چكيده اين پايان نامه وارد نگرديده.
اساتيد
استاد نقش
استاد غلامعلي سرمد استاد داور
استاد عليرضا اعرافي استاد مشاور
استاد خسرو باقري استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
38 تلقين و حدود کاربست آن در تربيت ديني با رويکرد اسلامي ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
سيد نقي موسوي     علوم تربيتي
با عرض پوزش چكيده اين پايان نامه وارد نگرديده.
اساتيد
استاد نقش
استاد سيد صادق موسوي نسب قمي استاد مشاور
استاد عليرضا اعرافي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
39 بررسي روش الگويي با رويکرد ديني - روانشناختي ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
جواد ابراهيمي     علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد مسعود جان‌بزرگي استاد مشاور
استاد محمود نوذري استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
40 بررسي نقش عالم ديني در تربيت ديني از ديدگاه کتاب و سنت ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
علي حسين پناه     علوم تربيتي
با عرض پوزش چكيده اين پايان نامه وارد نگرديده.
اساتيد
استاد نقش
استاد عليرضا اعرافي استاد راهنما
استاد محمد داودي استاد مشاور
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
41 نقش اسلامي سازي متن درسي در دروني شدن ارزشها ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
حسين خطيبي     علوم تربيتي
با عرض پوزش چكيده اين پايان نامه وارد نگرديده.
اساتيد
استاد نقش
استاد هادي رزاقي استاد مشاور
استاد سيد صادق موسوي نسب قمي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
42 بررسي نقش الزام در تربيت ديني از نظر اسلام ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
ستار همتي     علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد هادي رزاقي استاد مشاور
استاد محمد داودي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
43 تحليل معرفت شناختي اينترنت به مثابه فضاي ريزوماتيک ودلالتهاي آن در تعليم و تربيت (نقد چالشهاي آن از منظر ديني - اسلامي) ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
محمدقاسم رجايي     علوم تربيتي
مشاهد چكيده
اساتيد
استاد نقش
استاد سيد احمد رهنمايي استاد مشاور
استاد سجادي استاد راهنما
‌‌
رديف عنوان پايان‌نامه مقطع
44 بررسي نقش حکومت اسلامي در تربيت ديني ارشد
دانش‌پژوه نام نام خانوادگى نمره تاريخ دفاع گروه
صمد سعيدي مشيرآباد     علوم تربيتي
با عرض پوزش چكيده اين پايان نامه وارد نگرديده.
اساتيد
استاد نقش
استاد عليرضا اعرافي استاد راهنما